Aile Danışmanlığı Eğitimi Kursu

Aile Danışmanı Eğitimi Kursu

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinir.

Aile Danışmanı Eğitimi programının amacı:

 • Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 • Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 • Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
 • Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
 • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek çözüm odaklı müdahale hizmetleri planlamak ve uygulamak,
 • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
 • Tek ebeveynli veya yas sürecinde ki ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
 • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,
 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,
 • Kendi İşyerlerinde veya v.b. çalışabilirler.

Aile Danışmanı Eğitimi programının Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Gelişim dönemlerini takip etmek
 • Gençlik çağı gelişim özelliklerini takip etmek
 • Aile olma sürecinde destek olmak
 • Değişen toplumun aile yapısına etkilerini tespit etmek
 • Çocuklarda görülen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
 • Yaşlılıkta görülebilen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
 • Sosyal vaka verilerini kaydetmek
 • Aile danışmanlığında terapötik süreç ve Öncü yaklaşımları uygulamak
 • Aile danışmanlığında postmodern yaklaşımları uygulamak
 • Aile danışmanlığında kanıta dayalı yaklaşımları uygulamak
 • Temel psikolojik danışmanlık becerileri uygulamak
 • Aile danışmanlığında kriz ve krizi yönetmek
 • Çocuk hakları ve hukuku hakkında bilgi sahibi olmak
 • İhmal ve istismara uğramış çocuklara uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
 • Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara çözüm yolları aramak
 • Meslek etiği gereklerine uymak
 • Temel düzeyde araştırma yapmak
 • Aile danışmanlığında süpervizyon / vak’a sunumlarıyla beceriler geliştirmek
 • Aile kavramı; 
 • Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri;
 • Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu;
 • Aile yaşam döngüsü;
 • Aile sistemleri teorisi;
 • Ailede inanç sistemleri ve mitler;
 • Aile ve kültür;
 • Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı;
 • Evlilik ve ülkemizdeki başlıca evlilik türleri.
 • Psikolojinin temel kavramları;
 • Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri;
 • Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü;
 • Ebevyn tutumları;
 • Etkili ebeveynlik ve ebeveyn arabuluculuğu;
 • Kişilik kuramları.
 • Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri;
 • Yaşantısal (Experiential) aile terapisi;
 • Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri;
 • Yapısal aile terapisi;
 • Stratejik aile terapisi;
 • Çözüm odaklı aile terapisi;
 • Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
 • Transaksiyonel aile yaklaşımı.
 • Danışmaya ait temel kavramlar;
 • Bireysel danışma beceri ve teknikleri;
 • Bireyi tanıma teknikleri;
 • Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
 • Aile danışmanın rol ve görevleri;
 • Aile danışmasının temel aşamaları;
 • Aile danışmanın nitelikleri;
 • Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
 • Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
 • Aile danışmasında kültürel duyarlılık;
 • Danışmada etik ilkeler.
 • Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
 • Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
 • Evliliğe hazırlık süreci;
 • Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
 • Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
 • Anne baba olmak;
 • Boşanma süreci;
 • Boşanma sürecinde çocuklar.
 • Aile içi iletişim;
 • Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
 • Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
 • Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
 • Aile üzerinde medyanın etkisi.
 • Aile içinde öğrenme;
 • Ailede sosyal beceri kazanımı;
 • Okul-aile ilişkisi/İletişimi;
 • Çocuğun okulla ilgili sorunları;
 • Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu;
 • Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
 • Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması; 
 • Çoklu zeka uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı.
 • Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
 • Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
 • Aile içi istismar ve ihmal;  
 • Aile içi şiddet; 
 • Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar;
 • Ailede madde bağımlılığı olan birey;
 • Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
 • Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
 • Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.
 • Ailede sağlık bilinci;
 • Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları;
 • Ailede ilkyardım bilinci geliştirme;
 • Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi;
 • Anne-çocuk sağlığı;
 • Aile planlaması.
 • Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
 • Ailede cinsel sorunlar;
 •  Kadında cinsel sorunlar;
 • Erkekte cinsel sorunlar;
 • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri;
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları;
 • Hamilelik ve cinsel sorunlar;
 • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).
 • Nişanlılık ve evliliğin hukuki boyutu;
 • Boşanma süreci ve yasal konular;
 • Boşanma sürecinde velayet konusu;
 • Boşanma sürecinde mal paylaşımı süreci;
 • Aile mahkemeleri;
 • Medeni kanunda kadın ve erkeğin hak ve sorumlulukları;
 • Çocuk hukuku ve hakları;
 • Evlat edinme konusu.

Aile Danışmanı Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Eğitim süresi 464 Saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

Aile Danışmanı Eğitimi programının Kursuna Katılma Koşulları:

Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler

 • Psikologlar
 • Çocuk Gelişim Lisans Mezunları
 • Sosyologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Lisans Mezunu Hemşireler
 • Sosyal Hizmetler Mezunları
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Aile ve Tüketici Bilimleri Mezunları

Aile Danışmanlığı Eğitimi programı Kursu Sertifikası:

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Aile Danışmanı Eğitimi programı Kursu sertifikasının geçerliliği:

T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışmanlığı merkezleri hakkında yönetmelik ve 09/2012 tarihli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri hakkındaki yönetmelik uygulamaları hakkındaki genelgesine uygundur. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır.
Aile Danışmanı Eğitimi programı kursu sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Aile Danışmanı Eğitimi programı Kursu Eğitim Grupları:

Eğitim Danışmanlarımızla İletişime Geçmek İçin Tıklayınız.

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü