İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Kursu Sertifikası

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimiİnsan kaynakları ve yönetimi sertifika programı günümüzde işletmelerin sıklıkla aradıkları personel yönetimi, bordrolama, personel temini, performans analizlerini yasal ve hukuki şartlara uygun olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümlerinde tutulması gereken evrak ve yapılması gereken işlemleri yürüten personel grubunun eğitimlerini kapsamaktadır. İnsan kaynakları sertifika programı kursiyerlerine kurslarda verilen eğitimler sayesinde sektörde bilinçli, üretken ve donanımlı bir kadro yaratılmasını amaçlamaktadır. İnsan kaynakları sertifika programları uzaktan eğitim ile de verilmektedir. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programının Amacı:

 • İnsan Kaynakları Eğitimleri temel olarak:
 • İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesini, önemini, yararlarını ve çalışanlar üzerindeki etkisin kavramalarını,
 • İnsan kaynakları yönetimine ait tüm terimleri kavramalarını,
 • İş analizi yapabilmelerini, Personel seçimini, yerleştirilmelerini ve eğitimlerini yapabilmelerini,
 • İnsan kaynakları birimlerinde aktif olarak görev alabilecek düzeyde yetişmelerini,
 • Çalışanların performanslarına göre ücretlenmelerini yapabilmelerini,
 • Çalışanları motive ederek çalışmaya özendirmelerini amaçlamaktadır.

İnsan Kaynakları Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • Değişen Yönetim  Anlayışı
 • Yönetive Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Temel İky Fonksiyonları
 • İky Ve Yetki Türleri
 • İky İşlevinin Niteliği
 • İk Yöneticisinin Kurmay İşlevleri
 • Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?
 • Yöneticiler İk  Konusunda Bilgili Olurlarsa…
 • Yöneticilerin İk Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri
 • İky’i Etkileyen Güncel Gelişmeler
 • Dünyada Ve Türkiye De İky De
 • İky ‘Nin Stratejik Niteliği
 • İky ‘De Esneklik Uygulamaları
 • İk Departmanın Küçülmesi
 • İnanç Ve Varsayımlar
 • Yöneticilerin Rolü
 • İky’de Kritik Alanlar
 • Vaka Örnek Olayiky Modeli(Storey,2001
 • İky’ne Stratejik Bakış Ve Fonksiyonlar Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi
 • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Ve İk
 • Personel Yönetimi-İk Yönetimi Karşılaştırılması
 • Stratejik İk Yönetimi Ve Klasik Py Arasındaki Farklılık
 • Stratejik Görevler Üstlenmiş İk Yönetimi Anlayışı
 • Müşteritatmini-Çalışan Tatmini Ve İş İlişkisi
 • Çalışan Davranışının Oluşumu
 • İk’nın Yaygın Sorun Alanları
 • Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi
 • İk Yönetimin Etkinliği
 • İk Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • İşanalizi
 • Seçme Yerleştirme
 • Kadro Azaltma
 • Performans Değerlendirme
 • Eğitim Ve Gelişme
 • Kariyer Yönetimi
 • Ödüllendirme
 • Performans Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • İky ‘ De Performans Değerlendirme
 • Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel Ve Çevresel Faktörler
 • Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki  Genel Sorunlar
 • Performans Değerlendirmenin Amaçları
 • Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Pys’nin Temel Unsurları
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Değerlendirme Hataları
 • Değerlendirmede Kullanılan Faktörler
 • Yetknlik Kavramı Ve Yetkinlikler
 • Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yetkinlik Modelinin Yararları
 • Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
 • Hedef Nedir? Türleri
 • Hedef Değerlendirmeleri
 • Örnek Çalışma – Performans Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Yönetiminedir Ve Neden Önemlidir?
 • Kariyer Motivasyonunun Değerleri
 • Kariyer Esnekliği
 • Kariyer Anlayışı
 • Kariyer Kimliği
 • Geleneksel Kariyer Anlayışı
 • Çok Yönlü Kariyer Anlayışı
 • Kariyer Gelişimi Ve Evreleri
 • Yaşam Evresimodelleri
 • Organizasyon  Temelli Modeller
 • Yönelimsel Model
 • Kariyer Aşamaları
 • Örnek Çalışma : Kariyer Planlama
 • Ücret Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Ücret
 • Ödül
 • Ücret Bileşenleri
 • Ödül-Ücret Bileşenleri
 • Ücret Kavramları
 • Asgariücret
 • Ücret Yönetimi
 • Stratejik Ücret Yönetimi
 • Ücretlemenin Önemi
 • Ücret Tatmini –Motivasyon Ve Performans
 • Ücret Yönetiminde Amaç
 • Ücretleme –Rekabet Avantajı
 • Ücret Yönetimi – İky İşlevleri Etkileşimi
 • Ücret Yönetimi Sistemi
 • Temel Süreç Ve Faaliyetler
 • Ücret Politikaları
 • Stratejiler –Ücretleme
 • Stratejik Ücret Politika Ve Kararları
 • Ücret Politikaları
 • Ücret Yapıları
 • Ücret Sistemleri
 • Piyasa Ücret Araştırmaları
 • Biçimsel /Sistemli Araştırmanın Aşamaları
 • Ücret Araştırması
 • Piyasayı Tanımlama
 • Araştırmanın Tasarımı Ve Uygulanması
 • Veritoplama Yöntemleri
 • Ücret Araştırmasında Kullanılan Ana Terimler
 • Matematiksel / İstatistiksel Ölçüler
 • Verilerin Analizi/Değerlendirme
 • Piyasaya Göre Ücret Politikaları
 • Uygulama : Ücret Yönetimi- Çalışması
 • Mülakat Teknikleri
 • Eleman Seçme
 • Eleman Çekme ,Seçme  Süreci,Yerleştirme
 • Mülakat Teknikleri
 • Mülakat Türleri
 • Yetkinlik Türleri
 • Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
 • İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları
 • Mülakat Aşamaları
 • Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
 • Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Uygulama
 • Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Örnek Mülakat Uygulaması
 • Eğitim Ve Geliştirme
 • Eğitimin Tanımı Ve Önemi
 • Yetiştirme Ve Geliştirme Kavramları
 • Öğrenme
 • Eğitimin Amaçları
 • Eğitimde İzlenen İlkeler
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Planlaması
 • Organizasyon Analizi
 • İş Analizi
 • Eğitimde Kişi –Performans Analizi
 • Eğitim Programının Hazırlanması Ve Uygulanması
 • Eğitim Programının Kapsamı
 • Eğitim Yönetimin Seçimi
 • Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar
 • Eğitim Yöntemleri
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Örnek Uygulama
 • Yönetim Ve Organizasyon
 • Yönetim Ve Organizasyon
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Yönetim Anlayışları
 • Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
 • Klasik Yönetim Düşüncesi
 • Bürokrasiyaklaşımı
 • Sistem Yaklaşımı
 • Durumsallık Yaklaşımı
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yeniyönetim Yaklaşımları
 • İşletme Fonksiyonları
 • Liderlik Ve Liderlik Türleri
 • Motivasyon
 • Çatışma
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Vaka : Liderlik Çalışması
 • Davranışsal Yönetim
 • Kurum  Kültürü
 • Kültürün İşletmeler Açısından Önemi
 • Kültürün Yönetim Alanında Önem Kazanmasının Nedenleri
 • İşletmelerde Kültürün Önem Kazanmasına Yol Açan Ekonomik,Sosyal,Teknik Değişimler
 • Kurum Kültürü
 • Kuvvetlive Zayıf Kültür Ayrımı
 • Örgüt Kültürünü Öğrenme Ve Geliştirme
 • Örgüt Kültürünü Yaşatma Ve Öğrenme
 • Örgütsel Kültürün Elemanlar
 • Kurumsal Liderlik
 • Yönetici Kimdir?
 • Liderlik  Kimdir?
 • Davranışsal Yaklaşım
 • Durumsal Yaklaşım
 • Liderlik Modelleri
 • Olgunluk Kavramı
 • Liderlik Tarzları
 • Modern Liderlik Yaklaşımları
 • Motivasyon
 • Temel Örgütsel Davranış
 • İş Motivasyonu -Temel İşboyutları
 • Motivasyonu Arttırmak İçin İşlerin Yeniden Tasarımı
 • Motivasyonda Özendirici Araçlar
 • Yöneticiler İçin Öneriler
 • İletişim Ve Çatışma Yönetimi
 • İletişim Şekilleri
 • İletişim Süreçleri
 • Kendini Tanıma Penceresi
 • İki Kişinin İletişimi
 • İletişimi Engelleyici Tutumlar
 • Etkin İletişime Engeller
 • Örgütsel İletişim
 • Çatışma Düzeyi
 • Çatışmaya Taraf Olanlar
 • Çatışmaya Neden Olan Faktörler
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Örnek Uygulama Ve Vaka Çözümü
 • Entelektüel Sermaye Ve Uluslar Arası İky         
 • Eskive Yeni Ekonomi Gelenekleri
 • Değer Kavramı Ve Değer Esaslı Yönetim
 • Yeniekonomide Bir Şirketin Değeri
 • En Yüksek Piyasa Değerine Sahip Abd Firmaları
 • Piyasa Değerini Yükselten Faktörler
 • Günümüzde Değer Yaratan Temel Unsur:Entellektüel Sermaye
 • Entelektüel Varlık
 • Entelektüel Sermaye Unsurları
 • Bilgi Ekonomisi Ve Entelektüel Sermaye Kavramı
 • İnsan Sermaye
 • İnsan Sermayesinin Bileşenleri
 • Yapısal Sermaye
 • Müşteri sermaye
 • Uluslar Arası İşletmeciliğin Önemi Ve Kapsamı
 • Çokuluslu İşletme
 • Uluslar Arası İşletmeciliğin Tanımlanması Ve Terminolojisi
 • İşgücü Ve  İk  Planlması
 • Yönetici Kaynakları
 • Yeni ekonomi Örneği/ Uygulama Vaka:Microsoft
 • Personel Ve Bordrolama İşlemleri
 • Özlük İşlemlerine Genel Bakış
 • Ücret Hakkında Genel Bilgiler
 • Ücret Bordrosu
 • Özlük Hakkı Ve Özlük İşlemleri
 • Sözleşme Türleri
 • Personel Tarafından Hazırlanması Gereken  Belgeler
 • İşveren Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler
 • Personel Sicil Dosyası
 • İşten Ayrılan Personel İle İlgili İşlemler
 • Personel Kayıtları
 • Ücret Ve Oranları
 • Bordro Hazırlanırken Bilinmesi Gereken Parametreler
 • Sigorta Ve Vergi Matrahı İl Eilgili Diğer Bilgiler
 • Tazminat Hesaplamaları
 • Sigorta Çeşitleri Ve Kapsamları
 • İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
 • Örnek Uygulama : Bordro Çalışması
 • Kurumsal Organizasyon Oluşturma  Ve Örnek Çalışma
 • Şirketlerin Hedefi
 • Şirketler İçin Başarının Tanımı
 • Şirketler Neden Kurumsallaşmalıdır
 • Kurumsal Kimlik Oluşturma
 • Kurumsallaşmanın Önündekiengeller
 • Kurumsallaşamamanın İşletmeye Verdiği Zararlar
 • Kurumsallaşmanın Ögeleri
 • Kurumsallaşma Sürecinde İnsan Kaynakları Departmanının Rolü
 • Yönetsel Açıdan Kurumsallaşma
 • Örgütsel Değişimin Yönetimi Süreci
 • Swot Analizi
 • Misyon- Vizyon
 • Hedefler
 • Bütçe
 • Vaka Çalışması – Örnek Şirket Kurulumu
 • Uygulamalı  Güncel   İş   Hukuku
 • 4857 Sayılı  İş Kanunu Ve Kapsamı
 • İş Sözleşmesi Ve Türleri
 • İşin Düzenlenmesi
 • İşçinin Borç Ve Yükümlülükleri
 • İşverenin Borç Ve Yükümlülükleri
 • İş Sözleşmesinin Feshi Ve Sonuçları
 • İş Güvencesi
 • İş Yasasında Ücret
 • İş Yaşamında Fazla Çalışma
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İş Yasasında Cezai Hükümler
 • İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Sendikal Oluşumlar
 • Yabancıların Çalışma İzinleri
 • 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukunayansımaları
 • İş Hukukunda İbra Müessesesi
 • İş Hukukunda Rekabet Yasağı
 • İş Yaşamında Güncel Bir Sorun ; Mobbing
 • Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Kursunun Eğitim Süresi (Saat):

İnsan Kaynakları Eğitim Kursu süresi 80 saat olarak planlanmıştır. İnsan Kaynakları Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

İnsan Kaynakları Eğitimine Katılma Koşulları:

 • İnsan Kaynakları Sertifika programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az lise mezunu olmaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Kursu Sertifikası:

İnsan Kaynakları Sertifika Kursu sonucunda kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

İnsan Kaynakları Eğitim Kursu Sertifikasının Geçerliliği:

İnsan Kaynakları programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında almış olacağınız sertifika Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Eğitim Kursu Eğitim Grupları:

 

Eğitim Danışmanlarımızla İletişime Geçmek İçin Tıklayınız.

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü